• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Baldersskolan fångad i en stormvind genom Skolinspektionens granskning

Baldersskolan fångad i en stormvind genom Skolinspektionens granskning

Den sammanfattande bedömningen gäller att
undervisningen inte alltid anpassas till varje enskild
elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och
tänkande så att alla kan utvecklas så långt som
möjligt i förhållande till utbildningens mål. Eleverna
informeras inte heller fortlöpande om sin utveckling,
vilket gör det svårt för dem att förstå vad de ska göra
för att komma vidare.
Alla elever tillförsäkras inte heller en arbetsmiljö
som präglas av trygghet och studiero; man har inte
kartlagt riskområden och då inte heller beslutat om
åtgärder för att förhindra kränkande behandling.
Det påpekas också bristande samverkan mellan lärarna
vilket medför att utbildningsmålen inte uppnås.
Intervjuer med elever visar att många lärare verkligen
anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar
men att det inte gäller alla! Eleverna framhåller att detta
till stor del beror på alla de lärarbyten som förekommit
på skolan sedan starten – lärarbyten som medför
att eleverna får börja om på nytt med ny lärare! Det är
inte lätt för en ny lärare att snabbt lära känna eleverna
och därmed göra dessa anpassningar.
I intervjuer med lärare framkommer samma problematik
med alla de lärarbyten som skett sedan skolan
startade.
Anmärkningsvärt är att rektor och biträdande rektor
drar samma slutsatser.
“HUR KAN SOM SKOLLEDNING DÅ LÅTA BLI
ATT AGERA?” Är det någon som ska se till att skolan
fungerar så är det skolledningen. Detta påpekar också
inspektionen med följande uttalande: Rektor ska genom
aktivt ledarskap styra och utveckla verksamheten vid
skolan så att alla elever ges en likvärdig utbildning av
god kvalitet i en trygg miljö.
Då är det anmärkningsvärt att inspektionen INTE
vitesförelägger just styrning och utveckling av verksamheten
eftersom det är så uppenbart att det är just
detta som är problemet.
Rapporten innehåller mycket viktig information som
vi nu hoppas att BUN samt all skolpersonal läser och
begrundar. Rektor Anne Björcke Nilsson har i media
uttryckt sin oro över rapporten och tror absolut att de
ska reda ut detta med hjälp av elevcoacher och värdegrundsarbete.
Detta är ett förvånade uttalande eftersom
alla utbildade lärare verkligen är insatta i värdegrunden
och undervisningsmål men om man som lärare inte
får de rätta möjligheterna att bedriva sitt arbete så blir
något lidande. Vi som följt Baldersskolans tillkomst är
inte förvånade – den nonchalans man redan från början
visade mot lärarna genom undervisningsbörda, arbetsmiljö
och uttalanden att om skolan inte passar lärarna så
kunde de flytta, vilken man också gjorde – därför alla
lärarbyten. All beundran för de lärare som nu kämpar
vidare. Visst kan det vara problematiskt med elever
i alla årskurser på en och samma skola men det kan
också – med god ledning – vara en fantastisk möjlighet
att lära eleverna vara rädda om varandra.
Respekt för lärares arbete och elevers studiero – det
är förutsättningar för en skola som varken lärare eller
elever lämnar!
Gunnar Lindell (SPI)
Lena Persson (oberoende socialliberal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top