• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Varför vill politikerna i Staffanstorp ta bort alla grönområden i Hjärup?

Varför vill politikerna i Staffanstorp ta bort alla grönområden i Hjärup?

I SkD (2016-12-21) kan vi läsa om hur nätverket Vårt Hjärup jämställer de­batten om pulkabacken i Hjärup med en kamp där det finns vinnare och för­lorare. 37 Hjärupsbor slår vakt om sina grönområden, och Lina Friberg säger att “Barnen som går i Hjärups skola kan inte gå iväg till den nya parken som nu byggs under en kort rast. De behöver ha grönområden direkt intill sin skola.” Men vem är då dessa politiker som far och dotter Friberg ifrågasätter om de “själv varit här och sett hur uppskat­tade grönområdena är? Försvinner de finns inget i centrum som lockar till lek och rörelse.” Och varför vill dessa politiker förstöra barnens sista grön­område i byns kärna?

Vi är tre av dem. Samtliga boende i Hjä­rup. Två av oss är småbarnsföräldrar med barn på Lapptäckets förskola och Hjärups skola. Som ofta leker på pulkabacken vid skolan nu när det är snö. Lapptäcket är aldrig på grönytan. När det är snöfritt sker aktiviteterna via skolan sporadiskt. Utanför skoltid resten av det snöfria året används den knappt alls. Den tredje bor i pulkabackens närhet. Därtill är vi fritidspolitiker och har engagerat oss i kommunen för att driva det vi tror är bra för Hjärup och övriga kommunen.

Vill vi då ta bort pulkabackar? NEJ! Vi vill göra fler, på olika ställen i byn så att de blir mer lättillgängliga, och placerade längre från bilvägar. Så att det finns säk­rare backar och grönområden i närheten av alla tre skolorna. När detaljplanen för Åttevägen är klar kan man på allvar börja bestämma hur det grönområde som ska anläggas på grusplanen ska utformas. Ett arbete som redan har påbörjats med hjälp av skolorna, Hem & Skola, Byalaget osv. Så att skolorna får de förutsättningar de behöver för att uppfylla läroplanen, men också göra rasterna fyllda av lek och nyfikenhet. Denna yta kommer ligga mycket bättre till för Hjärups skola, då skolans båda befintliga skolgårdar direkt kan integreras i ett grönområde. Vilket lyft! Att den kommer ligga bättre till för Hjärupslundsskolan säger sig självt. Dessutom finns möjlighet att förlänga den backe som finns på den nordvästra skolgården (och idag bär upp rutschkanan) ut på dagens grusplan och bli en jättestor pulkabacke. Men detta projekt väljer Vårt Hjärup konsekvent att inte nämna.

Istället hänvisar de till den nya parken, ett annat grönområdesprojekt som kommit betydligt längre. Där kommer ytterligare pulkabackar att anläggas, i olika storlekar. Men dessa ersätter nödvändigtvis inte dagens utan är ett nytt tillskott i byn. Ett fantastiskt tillskott. För att utöka möjlig­heterna för barn och vuxna att utöva lek och rörelse. Inte tvärtom.

Vi förstår Lina Friberg och hennes gran­nar, kanske mer än de anar. Det är en förändring i deras omedelbara närhet, som de upplever som negativ. Somliga Hjärupsbor kanske inte tycker Staffans­torp har ett ansvar för att bidra med nya bostäder i denna tillväxtregion, och har man den åsikten är man ju såklart mot all byggnation i byn. Men det har inte Vårt Hjärup utgett sig för att vara, för dem får gärna dessa bostäderna byggas, men i så fall i närheten av någon annan. Andra kanske inte tycker att höghus hör hemma i Hjärup, och menar att de som bott här större delen av sitt liv och vill lämna sitt hus till förmån för en lägenhet kan flytta härifrån. Andra har landat i ett mellanting mellan kommunens förslag och att bevara nuläget. Alla dessa åsikter, och fler därtill, med sina olika motiv finns och ska beak­tas. Vi hör en del åsikter från folk på byn om projekten. En del som helt eller delvis delar Vårt Hjärups ställningstagande. En del som tycker helt andra saker. Frågan är om Vårt Hjärup lyssnar på dem som tycker olika? Oavsett vilket menar vi att det är fel att konsekvent utelämna vital fakta för att starkare kunna driva sin egen åsikt.

I Liberalerna har vi ända sedan arbetet med den översiktsplan som vann laga kraft för snart tio år sedan, varit överty­gade om att detta är bra för Hjärup och dess invånare i alla åldrar. Att detta är vad som blir bra för de flesta Hjärupsbor. Vi har inte fått som vi velat i alla aspekter gällande denna planen, men så är det ju med demokrati. Alla har en, blott en, röst och som politiker måste man tänka på det allmännas bästa idag, såväl som framåt. Utan hänsyn till enskilda gruppers eller personers intressen. Och man ska försöka ta ansvar för allas väl och ve. Barnens, absolut! De är vår framtid, vårt hopp, och har dessutom svårt att göra sin röst hörd. Men även de ensamståendes, de årsrika, hundägarnas, de hundräddas osv. Att man har flyttat till byn efter det massiva arbetet som gjordes med översiktsplanen, och därmed inte haft möjlighet att yttra sig, anser vi vara ett dåligt argument för att förlänga och fördyra efterföljande proces­ser. Ska den principen gälla för någon, ska det gälla för alla – och då kommer vi aldrig kunna enas om något. Dessutom är det så att processerna har olika syften, översiktsplanen ska måla med bredare penslar och ha ett övergripande fokus. Den process vi är inne i nu, detaljplanen, ska fokusera på just detaljer. Genom att fortfarande använda de breda penslarna i argumentationen mot kommunen för­svinner detaljerna. Vi hoppas att någon av de 37 har lagt lite krut på dem, så att området kan integreras så bra som möjligt i befintlig bebyggelse. Att någon närbo­ende, trots den hårda debatten, vågar ha ett detaljfokus.

Vi kan lova Hjärupsborna att Liberalerna kommer kämpa med näbbar och klor för att grusplanen 2.0 ska vara tillgänglig för skolorna och övriga invånare innan pul­kabacken tas i anspråk av byggherrarna. Men att vi ska ändra åsikt, och tycka att en bedagad idrotts- och parkeringsplats med en gräsmatta på ca 3500+800 kvm på baksidan av gympasalen är bättre än en modern, multifunktionell grönyta på 18 000 kvm i direkt anslutning till skol­gårdarna kommer inte att ske.

svar

Vi har full respekt för Fribergs åsikter även om vi inte alltid delar dem. Anledningen till att vi skrev vårt inlägg (som svar på er artikel i Skd) är att Fribergs, i sin argumentation, inte tar hänsyn till att grusplanen ska få en central funktion, utan hävdar att barnen på Hjärups skola enbart kommer vara hänvisade till nya parken.

Det vi vände oss mot var alltså inte er åsikt i sakfrågan utan att ni använder argument som inte är giltiga, då de bättre gagnar er sak.

● Barnen är viktiga, men det finns fler perspektiv att beakta. Vi kommer totalt att tillföra mer grönyta och fler idrottsmöjligheter mellan byns skolor än tidigare. Som ansvariga politiker måste alla intressen beaktas, Fribergs perspektiv är ett annat.

● Byggplanerna på Åttevägen har varit kända sedan planeringsarbetet med översiktsplanen för Hjärup som vann laga kraft 2006!! Detta arbete, kallat ”Forum Hjärup”, var en djupt förankrad demokratisk process. Vid den tidpunkten hade Lina Friberg ännu inte flyttat till Hjärup och Lennart Friberg visade inget större intresse för planfrågor. Man måste respektera den demokratiska process som ägt rum, och alla de som engagerat sig i den.

● Var finns skolans oroliga anmälan? Vi har letat men inte funnit, ni får gärna skicka över den. Vi har tagit del av yttrandet skolan skrev i samband med samrådet och om rektorn inte värnat skolans intressen i det skedet hade det varit snudd på tjänstefel. Vi har också läst det brev som klass 3b skrev i ärendet, samt det svar som de fått från kommunen. 300 namnunderskrifter låter ju imponerande, men eftersom det nya alternativet (grusplanen) inte var omnämnt så är det ju inte så konstigt att svaren blev som de blev.

● Vi håller med er och den forskning som finns, att grönytor är viktiga, men vi har i detta fall en annan åsikt än ni om var de ska placeras.

● På vilket sätt kommer skolorna inte kunna uppfylla skollagen? Detta ser vi som ett mycket allvarligt påstående och ni får gärna skicka över information om på vilket sätt grusplanen 2.0 och den nya parken inte möter de behov skolorna har.

● Vem påstår att den nya grusplanen ska ”bära alla aktivitet”?
● Vem har ”lovat” en ny BMX-bana?
Det finns fler påståenden som verkar vara tagna helt ur luften, men vi stannar här. Som en konsekvens av det nya förslaget tillkommer säkrare GC-banor i och till området, vilket vi ser som mycket positivt och extremt välbehövligt. Det är en av våra viktigaste anledningar till att vi gärna ser att denna process inte tar längre tid än nödvändigt.
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi inte menar att Fribergs nödvändigtvis har fel, vi har bara ett annat perspektiv där Liberalerna under mer än tio år försökt ta tillvara allas synpunkter och alla samhällsintressen.

Björn Magnusson, Gisela Nilsson, Mats Flankör och Clas Andersson. Liberaler och Hjärupsbor.

svar

Givetvis ska Staffanstorps kommun följa PBL och givetvis ska man ha rätt att överklaga planerna,
något annat har inte föresvävar oss. Vår avsikt var bara att ifrågasätta era argument och motiv.
Tack för “debatten”.

För Liberalerna; G. Nilsson, B. Magnusson, M. Flankör, Claes Andersson

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top